Onze plannen voor de Beiaard

De onderwijskundige ontwikkeling van de Beiaard is neergeschreven in een meerjarenplanning. Elke vier jaar wordt een schoolplan opgesteld. Het nieuwe plan betreft de planperiode 2015 t/m 2019. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie op school. U mag altijd een afspraak maken om het in te komen zien.

Afgeleid van het schoolplan maken we jaarlijks een jaarplan. In dit jaarplan beschrijven we onze activiteiten op onderwijskundig gebied.

Schooljaar 2017 – 2018 zal vooral in het teken staan van de invoering van de flexibele onderwijstijden. Het verder ontwikkelen van onze eigen identiteit, waarbij we uitgaan van de twee pijlers die ook terugkomen in onze visie, nl. ‘schoolklimaat’ en ‘leerprestaties’,  blijft onze aandacht houden.

Andere zaken die dit schooljaar extra aandacht zullen krijgen zijn o.a.:

  • Aandacht voor talentontwikkeling
  • Verhogen van de leeropbrengsten via opbrengst gericht werken
  • Vorm geven aan actief ouderschap, ouderbetrokkenheid.
  • Werken met ontwikkelperspectieven
  • Invoeren van de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’ in groep 4 t/m 8
  • Invoering van een leerlingenraad

Het jaarplan wordt omstreeks februari en aan het eind van het schooljaar met de MR en het team geëvalueerd.