De resultaten van ons onderwijs

De resultaten van ons onderwijs  

In april 2019 is onze school bezocht door de visitatiecommissie van Delta-Onderwijs. De uitkomsten van deze visitatie zijn in het team en in de medezeggenschapsraad besproken en vormen het uitgangspunt voor de verdere schoolontwikkeling. Eén van de conclusies van de commissie was dat ze vrijwel direct bij binnenkomst het ‘veilige, warme nest’ hebben gevoeld en ervaren. Ze vertalen het voor de kinderen in een prettige en veilige werkomgeving. Het coöperatief leren was duidelijk zichtbaar in de school.

Resultaten jaarplan.

Elk jaar werkt de school met een zgn. jaarplan. Hierin staan de doelstellingen van dat schooljaar beschreven.

In schooljaar 2018-2019 hebben we het volgende bereikt:

* De nieuwe methode ‘123 zing’ voor muziek is ingevoerd.

* Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van invoering van flexibele vakanties. Er is besloten dit nu niet te gaan doen.

* De organisatie van de flexibele onderwijstijden is verder uitgewerkt.

* Er is een leerlingraad opgericht.

* Het veiligheidsplan is ingevoerd.

Resultaten CITO-eindtoets.

Elk jaar maken de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets. We streven er naar dat de gemiddelde eindscore van de school anderhalve punt boven het landelijk gemiddelde ligt.

De resultaten zien er als volgt uit:

 

  Landelijk gemiddelde

 

Gemiddelde Beiaard

 

2017 535,6 532,7
2018 535,6 534,8
2019 536,1 541,1