De resultaten van ons onderwijs

Op 31 maart en 5 april 2016 is onze school bezocht door de visitatiecommissie van Delta-Onderwijs. De uitkomsten van deze visitatie zijn in het team en in de medezeggenschapsraad besproken en vormen het uitgangspunt voor de verdere schoolontwikkeling. Een van de conclusies van de commissie was dat ze vrijwel direct bij binnenkomst het ‘veilige, warme nest’ hebben gevoeld en ervaren. Ze vertalen het voor de kinderen in een prettige en veilige werkomgeving. Het coöperatief leren was duidelijk zichtbaar in de school.

Resultaten jaarplan.

Elk jaar werkt de school met een zgn. jaarplan. Hierin staan de doelstellingen van dat schooljaar
beschreven.
In schooljaar 2017-2018 hebben we het volgende bereikt:
* De nieuwe methodes voor taal (Taal Actief) en technisch lezen (Estafette) zijn ingevoerd.
* De leerlijn ‘leren leren’ is ingevoerd
* Per 1 januari 2018 zijn de flexibele onderwijstijden ingevoerd.
* Het team werkt met het ERWD protocol

Resultaten CITO-eindtoets.

Elk jaar maken de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets. We streven er naar dat de gemiddelde eindscore van de school anderhalve punt boven het landelijk gemiddelde ligt.

De resultaten zien er als volgt uit:

 

  Landelijk gemiddelde

met correctie LG

Gemiddelde Beiaard

met correctie LG

2015 534,9 536,5
2016 534,6 535,4
2017 535,2 533,8