Zo werken wij op de Beiaard

Opvoedings- en onderwijsstijl

In ons onderwijs gaan wij uit van het kind als individu. Wij proberen ons onderwijs dan ook zo in te richten dat, rekening houdend met de maatschappelijke normen en waarden, elk kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

De leerkrachten willen de kinderen een gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. Wederzijds respect naar kinderen, ouders en collega’s en zorg voor de leefomgeving is een belangrijk gegeven in onze school.

Wettelijke opdracht

De belangrijkste zaken die kinderen zich eigen moeten maken om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, zijn vastgelegd in de zogenaamde KERNDOELEN. Daarin wijst de minister de verplichte vakgebieden aan en schrijft hij voor welke leerstof de kinderen in ieder geval moeten beheersen als zij de basisschool verlaten. In het SCHOOLPLAN beschrijven we hoe we op kbs de Beiaard de kerndoelen willen realiseren. Het schoolplan is voor een ieder die geïnteresseerd is op school in te zien. De kerndoelen gaan over de hoofdlijnen. Ze zorgen ervoor dat kinderen in hun schoolperiode zich blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

Aandacht wordt besteed aan:

  • De brede samenleving waarin kinderen opgroeien
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
  • Kennisverbreding en kennismaking met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

Deze aspecten komen aan bod in onze diverse methoden en soms in projecten waar deze onderwerpen deel van uit maken.