Missie en visie

Debeiaard-envelopA5Missie

Kbs de Beiaard biedt een warm nest, waarin kinderen en hun welbevinden centraal staan. Samen werken en zorgen voor elkaar zijn uitgangspunten om een ieder in een respectvolle omgeving zijn talenten te laten ontplooien, om uit te groeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens!

Ons motto is dan ook: “Vanuit een veilig, warm nest vlieg je het best!”

Visie

Om deze missie in de praktijk te brengen, spelen een zevental waarden een belangrijke rol op onze school en in ons onderwijs. Het gaat om de woorden:

  • Zelfstandigheid

Zelf leren, verantwoordelijkheid geven, durven loslaten, leren dat er dus wel eens iets mis kan en mag gaan, kinderen denken mee wat ze willen leren, zelfredzaamheid, zelfstandig werken.

  • Eigentijds

Eigentijdse uitstraling, op constructieve manier omgaan met vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen, regelmatig controleren of we ‘nog bij de tijd’ zijn, nascholing, vooroplopen, digitale tijdperk,trends niet klakkeloos volgen.

  • Leerprestaties

Weten wat je qua niveau van de leerlingen mag verwachten, prestaties met de leerlingen bespreken, niet alleen toetsresultaten tellen.

  • Welbevinden

Aandacht voor kinderen, weten wat een kind nodig heeft, stimuleren en uitdagen van de nieuwsgierigheid, saamhorigheidsgevoel, tijd nemen voor ouders, rust, regelmaat en duidelijkheid, zorgen voor veiligheid en geborgenheid.

  • Samen

Zorgen voor elkaar en het gebouw, samen sterk, buitenschoolse activiteiten, samen werken, samen leren, uitstraling en schoolprofilering.

  • Zorgen voor

Elkaar en elkaars spullen, een opgeruimde school, een fijn gevoel, analyseren van leerresultaten, evalueren, handelingsplannen.

  • Talenten ontplooien

Kennen we elkaars en onze eigen talenten?, ieder kind heeft een of meerdere talenten, duidelijke lijn voor de creatieve vakken, aandacht en tijd voor verschillende talenten, verlengde schooldag, gebruik maken van elkaars telenten.

In het huidige schooljaar gaan we beschrijven wat bovenstaande woorden betekenen voor de praktijk in de klas en het handelen van de leerkracht. Het uitstippelen van de koers van de school is een proces dat steeds in beweging is en verder uitgroeit.

Doel

Naast de realisering van algemene doelstellingen (conform artikel 8 en 11 van de Wet op het Primair Onderwijs), stelt Kbs de Beiaard zich uitdrukkelijk ten doel om het welbevinden van de leerlingen te bevorderen en ze zo te begeleiden in het zich ontwikkelen tot emotioneel gezonde mensen die open staan voor wat zich in de wereld afspeelt.