Onze plannen voor de Beiaard

De onderwijskundige ontwikkeling van De Beiaard is neergeschreven in een meerjarenplanning. Elke
vier jaar wordt een schoolplan opgesteld. Het huidige plan betreft de planperiode 2015 t/m 2019. Het
schoolplan ligt ter inzage bij de directie op school. U mag altijd een afspraak maken om het in te komen
zien.

Afgeleid van het schoolplan maken we jaarlijks een jaarplan. In dit jaarplan beschrijven we onze
activiteiten op onderwijskundig gebied.

Schooljaar 2018 – 2019 zal vooral in het teken blijven staan van de flexibele onderwijstijden.
Het verder ontwikkelen van onze eigen identiteit, waarbij we uitgaan van de twee pijlers die ook
terugkomen in onze visie, nl. ‘schoolklimaat’ en ‘leerprestaties’, blijft een punt van aandacht.

Andere zaken die dit schooljaar extra aandacht zullen krijgen zijn o.a.:
• onderzoek doen naar de mogelijkheden van flexibele schoolvakanties
• aanschaf van een instrument om de sociale competenties van leerlingen te kunnen volgen
• borging van de methoden voor taal en technisch lezen
• oriënteren op een methode voor muziek en de creatieve vakken
• verdere uitwerking van de flexibele onderwijstijden
• opstellen schoolplan voor de periode 2019-2024
• oprichten van een leerlingraad

Het jaarplan wordt omstreeks februari en aan het eind van het schooljaar met de MR en het team
geëvalueerd