Onze plannen voor de Beiaard

De onderwijskundige ontwikkeling van de Beiaard is neergeschreven in een meerjarenplanning. Elke vier jaar wordt een schoolplan opgesteld. Het huidige plan betreft de planperiode 2019 t/m 2022. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie op school. U mag altijd een afspraak maken om het in te komen zien. Afgeleid van het schoolplan maken we jaarlijks een jaarplan. In dit jaarplan beschrijven we onze activiteiten op onderwijskundig gebied.

Op de Beiaard zijn we bij onze ontwikkeling gericht op twee voor ons belangrijke pijlers; te weten schoolklimaat en leerprestaties. Deze twee zijn ook nauw met elkaar verweven. Het is onze visie dat kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen in een veilig en prettig schoolklimaat.

Nationaal Programma Onderwijs

Voor schooljaar 2021-2022 zijn er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs gelden beschikbaar gekomen om de vertragingen die kinderen tijdens de Coronatijd hebben opgelopen aan te pakken. De Beiaard heeft de plannen hiervoor beschreven in het schoolprogramma. Het bestuur van Delta-onderwijs de de medezeggenschapsraad hebben in juli 2021 ingestemd met dit programma. Onze plannen kunt u hier teruglezen!

Doelen schooljaar 2021-2022

Onderwijs

 • Invoeren vernieuwde versie van de methode voor studievaardigheden ‘Blits’ voor de groepen 6 t/m 8
 • Invoeren van een éénduidige aanpak rondom gedrag. Ontwikkelen van sterke sociale vaardigheden
 • Uitbreiden lessen ‘bewegend leren’
 • Invoeren programma rondom executieve functies ‘Breinhelden’.
 • Invoeren van de leesmethode ‘Estafette 3’ voor de groep  4 t/m 8

Personeel

 • Individuele scholingen
 • Teamscholingen: – Breinhelden, – bewegend leren, – opfrissen coöperatief leren, – rekentraject

Kwaliteitszorg

 • De ontwikkelcyclus is in alle gebieden ingevoerd
 • Twee maal per jaar wordt er een opbrengstrapportage gemaakt en daaruit voortvloeiende interventies uitgevoerd
 • Borging van het beleid op het gebied van (hoog)begaafdheid
 • Er ligt een analyse van het rekenonderwijs

Overige terreinen

 • Verhogen van de ouderbetrokkenheid
 • De speelplaats is veilig en aantrekkelijk ingericht.

De doelen worden omstreeks februari en aan het eind van het schooljaar met de MR en het team geëvalueerd