Onze plannen voor de Beiaard

De onderwijskundige ontwikkeling van de Beiaard is neergeschreven in een meerjarenplanning. Elke vier jaar wordt een schoolplan opgesteld. Het huidige plan betreft de planperiode 2015 t/m 2019. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie op school. U mag altijd een afspraak maken om het in te komen zien. Afgeleid van het schoolplan maken we jaarlijks een jaarplan. In dit jaarplan beschrijven we onze activiteiten op onderwijskundig gebied.

Op de Beiaard zijn we bij onze ontwikkeling gericht op twee voor ons belangrijke pijlers; te weten schoolklimaat en leerprestaties. Deze twee zijn ook nauw met elkaar verweven. Het is onze visie dat kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen in een veilig en prettig schoolklimaat.

Schooljaar 2019 – 2020 zal ook weer in het teken staan van de verhoging van de kwaliteit van de flexibele onderwijstijden.

Andere zaken die dit schooljaar extra aandacht zullen krijgen zijn o.a.:

  • De focus komt in de ochtenden te liggen op de kernvakken rekenen, taal en lezen. Overige vakken en zaken plannen we in de middagen of we kiezen ervoor niet deel te nemen aan bepaalde activiteiten.
  • Leerlijn creatieve vakken uitwerken aan de hand van de kerndoelen.
  • Aanschaf van een instrument om de sociale competenties van leerlingen te kunnen volgen.
  • Differentiatie bij instructie en verwerking optimaliseren.
  • Opleiden van een teamlid tot specialist jonge kind.
  • Opstellen schoolplan voor de periode 2020-2025
  • Organiseren van bijeenkomsten met de leerlingraad

Het jaarplan wordt omstreeks februari en aan het eind van het schooljaar met de MR en het team geëvalueerd