Ouders

Algemene contacten

Basisschool de Beiaard wil een laagdrempelige school zijn. Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Wij gaan hierbij uit van het principe van wederzijds respect. U bent dan ook altijd van harte welkom om even te praten met de leerkracht of om naar de spullen van uw kind te kijken. Voor alle leerlingen in de voorschool t/m 8 geldt: altijd bestaat er de mogelijkheid tot een uitgebreid gesprek, indien het functioneren van uw kind op school of thuis daartoe aanleiding geeft. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hierin initiatieven nemen.

Ouderavonden en rapporten

Aan het begin van het schooljaar vindt de algemene informatieavond plaats. Deze avond ontvangt u algemene informatie betreffende het leerjaar waarin uw kind zit. Drie maal per jaar geven we aan de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Het eerste rapport in november/december, het tweede in maart/april en het derde aan het einde van het schooljaar. Het eerste en tweede rapport wordt altijd besproken tijdens 10-minuten-gesprekken. In de groepen 1/2 wordt nog geen rapport meegegeven. Wel houden we hier twee keer per jaar 10-minuten- gesprekken. Als een diepgaander contact gewenst is, kunt u altijd een aparte afspraak maken. De data van de 10-minuten-gesprekken en de inloopavond dit schooljaar vindt u op de jaarkalender.

Nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt elk gezin de digitale nieuwsbrief van de school. Hierin staat relevante informatie m.b.t. de Beiaard.

Klassenouder

Elk schooljaar wordt in iedere groep door de leerkracht een ouder gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouder heeft de volgende taken:

  • De leerkracht kan in bepaalde gevallen de hulp van de klassenouder in de klas inschakelen.
  • Hulp bij de organisatie van de verjaardag van de leerkracht
  • Eventueel aanwezig zijn bij vieringen op school
  • Ondersteunende werkzaamheden zoals bv. de plakboeken in de kleutergroepen bijhouden. Na de algemene informatie avond kunnen ouders zich voor deze ‘taak’ aanmelden.

Hulpouders

Daarnaast wordt ook vaak een beroep gedaan op ouders die incidenteel willen helpen bij een activiteit op school. De oproepen voor deze hulpouders staan vaak in de nieuwsbrief.

IMG_0888