Ouders

Algemene contacten

Basisschool De Beiaard wil een laagdrempelige school zijn. Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Wij gaan hierbij uit van het principe van wederzijds respect. U bent dan ook altijd van harte welkom om even te praten met de leerkracht of om naar de spullen van uw kind te kijken. Voor alle leerlingen in de voorschool t/m 8 geldt: altijd bestaat er de mogelijkheid tot een uitgebreid gesprek, indien de ontwikkeling van uw kind op school of thuis daartoe aanleiding geeft. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hierin initiatieven nemen.

Ouderavonden en rapporten

Aan het begin van het schooljaar voeren we met alle ouders verwachtingsgesprekken. Vanaf groep 3 zitten daar ook de kinderen bij. Twee maal per jaar geven we aan de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Het eerste rapport in februari, het tweede aan het eind van het schooljaar. Het eerste rapport wordt altijd besproken tijdens 15-minuten-gesprekken. In de groepen 1/2 wordt nog geen rapport meegegeven. Wel houden we hier ook de 15-minuten- gesprekken. Als een diepgaander contact gewenst is, kunt u altijd een aparte afspraak maken. De data van de gesprekken vindt u op de jaarkalender en worden ingepland via het programma ‘schoolgesprek’.

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangt elk gezin de digitale nieuwsbrief van de school. Hierin staat relevante informatie m.b.t. De Beiaard.

Klassenouder

Elk schooljaar wordt in iedere groep door de leerkracht een ouder gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouder heeft de volgende taken:

  • De leerkracht kan in bepaalde gevallen de hulp van de klassenouder in de klas inschakelen.
  • Hulp bij de organisatie van de verjaardag van de leerkracht
  • Eventueel aanwezig zijn bij vieringen op school
  • Ondersteunende werkzaamheden zoals bv. de plakboeken in de kleutergroepen bijhouden. Na de algemene informatie avond kunnen ouders zich voor deze ‘taak’ aanmelden.

Hulpouders

Daarnaast wordt ook vaak een beroep gedaan op ouders die incidenteel willen helpen bij een activiteit op school. De oproepen voor deze hulpouders staan vaak in de nieuwsbrief.

IMG_0888